Bíráló Testület Szervezeti és Működési Szabályzata

2016.03.01 18:43

A Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége

Bíráló Testületének Szervezeti és Működési Szabályzata
 
 
I. A Bíráló Testület feladatai
 
1.
a) A Bíráló Testület (továbbiakban: BT) célja a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége által rendezett országos, nemzetközi és területi kiállításokon részt vevő galambok, baromfiak, díszmadarak és nyulak szakszerű értékelése, bírálata. Megrendelés esetén külső felkérések teljesítése és telepi bírálatok végzése.
b) A fenti rendezvényeken és helyszíneken csak a szövetségünk Standard Bizottsága által elfogadott, fajtaleírással rendelkező állatfajták egyedei értékelhetők.
2.
a) A legalább 5 éves egyesületi tagsággal és eredményes tenyésztői múlttal* rendelkező, önként jelentkező tenyésztők részére bírálói tanfolyamokat indít. Elméleti és gyakorlati képzést biztosít tanfolyamközi és záróvizsgával, melyekhez előadókat és vizsgáztatókat bocsát rendelkezésre.
b) A tanfolyamok részvételi és vizsga díjainak beszedése, mely összeget a szövetséghez kell elküldeni.
c) A bírálók minősítése és nyilvántartásba vétele, a bírálói igazolványok kiadása.
d) A szakbírálók nyilvántartásba vétele, a szakbírálói igazolványok kiadása.
e) A testület tagjainak évenként továbbképző előadásokat tart, melyen a testületi tagok legalább évente egyszeri megjelenése kötelező, ez ugyanis a bírálati munka alapfeltétele.
 
II. A Bíráló Testület felépítése
 
1. A Bíráló Testület működése
 
a) A testület maga készíti el ügyrendjét, melyet a szövetség elnöksége hagy jóvá.
b) A BT az MGKSZ taggyűlése által jóváhagyott költségvetés figyelembevételével  gazdálkodik, ebből fedezi a felmerülő költségeit.
 
2. A Bíráló Testület tagjai
 
a) A BT tagjai azok a tenyésztők, akik bírálóképző tanfolyamot végeztek és eredményes vizsgát tettek.
b) A tagok az évenként kötelező továbbképzésen részt vesznek és így az adott kiállítási szezonra érvényesített bírálói igazolvánnyal rendelkeznek.
c)  A bíráló a BT tagsági viszonyt következmények nélkül egy évig szüneteltetheti (nem vesz részt a továbbképzésen, beteg stb.). Hosszabb szüneteltetés esetén az érintett személyeknek új vizsgát kell tenni.
d)  Megszűnik a tagsági viszony, ha a bíráló
-         saját akaratából kéri megszüntetését,
-         egyesületi tagsága megszűnik,
-         egymás utáni két évben nem vesz részt a kötelező továbbképzésen, és így nem érvényesítteti bírálói igazolványát,
-         egymás utáni két évben nem végez bírálati munkát,
-         belföldön vagy külföldön megbízólevél nélkül bírálói munkát végez.
-         ha a testület vezetősége szabálytalanságok, visszaélések, részrehajlás, sorozatos szakmai tévedések vagy méltatlan magatartás miatt kizárja a tagok sorából.
 
3.  A Bíráló Testület szervei és működésük
 
a) A testület tagságának ülését - lehetőleg évi egy alkalommal - a testület elnöke hívja össze. Az ülés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
b) A testület vezetősége
-         a testület vezetőségének tagjai: a BT elnöke, titkára, a működő szakosztályok képviselői,
-         a vezetőség szükség szerint, de legalább évente ülést tart, melyet az elnök hív össze,
-         a vezetőség dönt a bírálóképző tanfolyamok helyéről, idejéről, az évenkénti továbbképzések idejéről és tematikájáról,
-         biztosítja a tanfolyamok előadóit és kijelöli a vizsgáztató bizottság tagjait,
-         a tagegyesületek és klubok kiállításaira – írásbeli kérésre – bírálókat küld. Az írásbeli kéréseket a kiállítás időpontja előtt legalább 15 nappal el kell küldeni a BT vezetőségének a szövetségi iroda címére. A bírálókat lehetőleg úgy kell irányítani, hogy a területileg legközelebb eső bírálók kerüljenek kiküldésre, illetve minden tag lehetőleg egyenlő mértékben juthasson munkalehetőséghez
-         kijelöli az országos és nemzetközi kiállításokon kiállított fajták bírálóit. Kijelöli az ország határain kívüli, nemzetközi kiállításokra küldendő bírálókat. Ezek névsorát megküldi a szövetség elnökének, aki a bírálókat megbízólevéllel látja el,
-         ügyrendet készít, melyet a szövetség elnöksége hagy jóvá.
 
4.  A Bíráló Testület tisztségviselői és feladataik
 
a) Elnök
-         A BT elnökét a szövetség közgyűlése választja meg.
-         A BT elnöke a szövetség elnökségének tagja, melyben a testületet képviseli.
-         Az országos kiállításokon a bírálattal kapcsolatos óvások esetén óvási bizottságot jelöl ki, amely az óvás ügyében dönt.
-         A BT elnöke felkérés, illetve megrendelés alapján bírálókat delegál az adott bírálati helyre.
b) Titkár
-         A testület titkárát a BT vezetősége választja.
-         A testület elnökének akadályoztatása esetén az elnököt helyettesíti.
-         Végzi az adminisztrációt, ezen belül a testület tagjairól számítógépes nyilvántartást vezet, melyben szerepel a bíráló neve, besorolási kategóriája, bírálói igazolványának száma, érvényessége, lakcíme, egyesülete, a bíráló munkára való kiküldésének adatai, valamint a bírálati munkájával kapcsolatos megjegyzések.
-         A testület tagjait bírálói (szakbírálói) igazolvánnyal látja el, amelyen feltünteti az általa bírálható állatfajokat, az igazolvány kiadásának évét és a bíráló nevét.
 
5. A Bíráló Testület tagjainak besorolása
 
a)  A BT. vezetősége a testület tagjait – képzettségük és végzett munkájuk, beadott szakbírálói pályázatuk alapján – A, B, C és D kategóriába sorolja, illetve szakbírálónak minősíti, esetenként vezető bírálói feladatkörrel bízza meg.
-         D kategóriás bíráló: aki a bírálóképző tanfolyamot elvégezte. Bírálati munkát végezhet egyesületi kiállításokon, jegyzőként közreműködhet magasabb szintű kiállításokon. A BT. elnök egyedi megbízása alapján ettől el lehet térni. Tíz alkalommal egyesületi kiállításon végzett kifogástalan bírálói munka után kérheti magasabb osztályba sorolását.
-         C kategóriás bíráló: a fent felsoroltakon kívül bírálhat területi és klubkiállításokon. A BT. elnök egyedi megbízása alapján ettől el lehet térni. Ebben a kategóriában legalább 20 kiállításon kifogástalanul végzett bírálói munka után kérheti magasabb osztályba sorolását.
-         A B kategóriás bíráló a fent felsoroltakon kívül bírálhat országos és nemzetközi kiállításokon. Ebben a kategóriában legalább 30 kiállításon kifogástalanul végzett bírálói munka után kérheti magasabb osztályba sorolását.
-         Az A kategóriás bíráló a testületnek azon tagja lehet, akit a D, C, B kategóriákban nyújtott teljesítménye, az átlagon felüli képessége és tudása révén a Bíráló Testület vezetőségének javaslatára a szövetség elnöksége kinevez A kategóriás bírálónak.
-         Vezető bíráló: az az A kategóriás bíráló, akit a BT. elnöke egy adott kiállításra vezető bírálói teendők ellátásával bíz meg. (Indokolt esetben B kategóriás bíráló is lehet vezető bíráló)
-         Szakbíráló lehet, akit a BT. vezetősége a bíráló által benyújtott pályázat értékelése kapcsán szakbírálónak minősített.
A szakbírálói címet pályázat útján lehet megszerezni.
-         A vagy B kategóriás bíráló pályázhat fajtacsoportra (alcsoportra) és pályázhat egy, vagy több adott fajtára is.
-         C vagy D kategóriás bíráló egy, max. két adott fajtára pályázhat.
-         Pályázni a címekre folyamatosan lehet.
-         A pályázatok elbírálását évente két alkalommal a BT. vezetősége végzi. (Szükség esetén a pályázó, vagy adott fajtaklub képviselő szóbeli meghallgatására is sor kerülhet az elbírálás során.)
-         Elutasító döntés esetén újabb pályázatot leghamarabb 3 év múlva lehet benyújtani.
-         A szakbírálói cím visszavonásig érvényes. A cím visszavonásáról vezető bírói vagy fajtaklub javaslatra a BT. vezetőség dönt.
-         Pályázati feltételek:
-         bírálótestületi tagság,
-         az adott fajtacsoportba tartozó fajták közül legalább egy fajta tartós, eredményes tenyésztése,
-         adott fajta esetén a fajta tartós, eredményes tenyésztése,
-         az adott fajtaleírás vagy fajtaleírások részletes ismeretén túl a tenyésztés jelenlegi külföldi és hazai állásának ismerete,
-         a napjainkban követendő tenyészirány, illetve tenyészirányok és a leggyakoribb hibák ismerete.
-         az adott fajtaklub vagy fajtaklubok támogatása.
-         A pályázat tartalma:
-         1 db igazolványkép (1 évnél nem régebbi),
-         1 pld. kézzel írt szakmai önéletrajz, kitérve benne az adott fajta vagy fajták tenyésztésével kapcsolatos tapasztalatokra és elért eredményekre (min. 1 db A/4 oldalas terjedelemmel)
-         1 pld. szakdolgozat nyomtatott formában, fajtacsoport esetén fajtánként min. 1 db A/4 oldal terjedelemmel, fajta esetében min. 2 db A/4 oldal terjedelemmel, képpel vagy rajzzal kiegészítve.
-         1 pld. nyilatkozat, hogy a pályázó önéletrajzában foglaltak a valóságnak megfelelnek.
-         A fajtaklub vagy fajtaklubok véleményét a pályázatot elbíráló BT. vezetőség közvetlenül szerzi be.
-         Azoknál a fajtacsoportoknál, ahol a fajtacsoporthoz tartozó fajták több alcsoportba tartoznak, a pályázatnál konkrétan meg kell jelölni, melyik alcsoportra kéri a pályázó a szakbírálói címet.
-         A pályázatot az MGKSZ címére, a BT. elnök nevére címezve kell benyújtani.
-         A szakbírálói címet elnyert bírálókról a BT. titkára külön nyilvántartást készít.
-         A szakbírálói cím elnyerésének ténye évszámmal, fajtacsoport vagy fajta megjelöléssel a szakbírálói igazolványra felvezetésre kerül.
 
6. Külföldi bírálat
 
a)  Külföldi illetékességű bírálók csak hazájuk bírálói testületének hivatalos engedélyével működhetnek közre a szövetség és tagegyesületei kiállításain.
b) Csak a Bíráló Testület hivatalos megbízólevelével kiküldött bírálók által végzett munka fogadható el érvényesnek. Ellenkező esetben a bírálati eredmény érvénytelen, a tenyésztők minősítésébe nem számíthat bele.
 
7. Nemzetközi bírálók
 
a)      A BT. vezetőség által javasolt, az MGKSZ elnöksége által elfogadott olyan A kategóriás bírálók, akik Európa kiállításon bíráltak már, vagy min. két EE által szervezett bírálói továbbképzésen részt vettek.