Bíráló Testület ügy- és munkarendje 2011.

2016.03.01 18:45
A Bíráló Testület ügy- és munkarendje
elfogadva: 2011.02.09.
2/2011. határozat
I. A bíráló delegálásának rendje
a)      Bírálókérés
- A bírálók kiküldését az adott kiállítás rendezőbizottságának 15 nappal a bírálat esedékessége előtt a BT elnökének címezve az M.G.K.SZ. irodától kell kérnie írásban
-          A kérelemben fel kell sorolni a következőket: a bírálat helye, ideje, a bírálandó állatok faja és fajtái, a bíráltatni kívánt egyedszám, a bíráló kategóriája, előzetes megbeszélés esetén a bíráló neve.
b)      A bírálók kiküldése
-          A BT elnöke a kiküldendő bírálót megbízólevéllel látja el a bírálat megkezdése előtt legalább 8 nappal.
-          A bíráló a megbízást szóban, vagy írásban visszaigazolja, alapos indok esetén a munka alóli felmentését kérheti.
II. A bírálat lefolytatása
a)      A bíráló megjelenése
-          A bíráló a kijelölt helyen a kért időben köteles megjelenni.
-          A bíráló a munkához szükséges személyi felszerelését köteles magával vinni, úgy mint: tiszta köpenyt, bírálópálcát, tollakat, a függvények kitöltését segítő táblácskát, valamint a szükséges fajtaleírásokat.
-          A bíráló csak józan és kipihent állapotban végezheti munkáját.
b)      A bírálathoz biztosítandó feltételek
-          A bírálat végzése alatt csak a bírálók és a felkért közreműködők tartózkodhatnak a teremben.
-          A bírálónak kötelezően megadandó információk a következők: bírálandó fajták egyedszáma, ketrecszámok, a ketrecben elhelyezett állatok neme, színe, a kiadható díjak, a vezető bíráló neve.
-          Egy bíráló egy kiállításon optimális esetben 50 állatot bírálhat. 70 állatnál többet semmiképpen nem értékelhet.
-          A bíráló fenti feltételek hiánya esetén, illetve ha befolyásolni próbálják a bírálatban, köteles a munkát megtagadni és a helyszínről eltávozni. Az esetről a vezető bírálót szóban , míg a BT elnökét írásban kell tájékoztatni.
III. Általános rendelkezések
a) A bírálók jogai
-          A bírálónak joga van a zavartalan munkához.
-          Joga van a kiállítás katalógusában való szerepléshez.
-          Joga van felmerülő költségeinek megtéríttetésére, úgy mint: útiköltség (vonat másodosztály, illetve távolsági autóbusz), nyolc órai munka esetén egyszeri étkezés. Amennyiben nem tud a bírálat megkezdésének napján a helyszínre érkezni, illetve onnan lakóhelyére visszautazni, úgy éjszakai szállást kell biztosítani számára.
-          A bírálati munka elvégzéséért járó díjazás mértéke: vezető-és szakbíráló 10000 forint, A kategória 8000 Ft, B kategória 7000 Ft, C kategória 6000 Ft és D kategória 5000 forint.
-  A díjazás igénybevételéről a bíráló a kiállítást rendező egyesület javára írásbeli       nyilatkozattal lemondhat.
-          A bírálónak joga van a bírálathoz szükséges, a II/b pontban felsorolt feltételek biztosítását kérni a rendező szerv képviselőjétől. Nem teljesítés esetén joga van a munkát megtagadni és a helyszínről eltávozni.
b) A bíráló kötelezettségei:
-          A bíráló köteles a BT elnökétől kapott megbízást évente legkevesebb egy alkalommal végrehajtani, mentesítés csak igen alapos indokkal lehetséges, egy szezonban legfeljebb két alkalommal.
-          A bíráló köteles szakmailag felkészülni a bírálatra és a munkát minden részrehajlás nélkül, legjobb tudása szerint elvégezni.
-          A bíráló köteles a kiállítási szezont követő március 31-ig a BT elnökének írásban rövid jelentést tenni az adott kiállítási szezonban elvégzett munkáról. Amennyiben a bírálói jelentés nincs leadva, a BT.Vezetőség a következő kiállítási szezon időtartamára az érintett bírálót nem foglalkoztathatja.
-          A bíráló köteles az állatot a benevezésnek megfelelően elbírálni. Ha más fajtájú állat van a ketrecben elhelyezve, azt a bírálatból ki kell zárni.
-          A bíráló köteles a Szövetség országos kiállításán felkérésre díjmentesen közreműködni.
c) Országos és nemzetközi kiállítások
-          Az országos kiállításokon végzett munka minden bíráló részére megtiszteltetés és szakmai érdemeinek elismerése, ezért külön honorárium nem jár.
-          A nemzetközi kiállításokon végzett munka díjazása a rendezőbizottság hatáskörébe tartozik.
-          Fenti kiállításokon minden bíráló részére ingyen kell katalógust adni, amelyet a bíráló  csak a bírálói munka elvégzését követően vehet át.
d) Vezető bíráló
-          Minden kiállításon kötelező legalább egy vezető bíráló részvétele és közreműködése,
akinek az ellenjegyzésével adható kiváló és kitűnő minősítés, jelölhetők ki a győztesek és a kizárt egyedek.
-          Ellátja a hozzá tartozó bírálók szakmai felügyeletét.
-          Tartozik a BT vezetőségének legkésőbb a kiállítási szezont követő március 31-ig írásos összefoglaló jelentést adni a hozzá beosztott bírálók által végzett munkáról. Amennyiben ezt elmulasztja a következő kiállítási szezonban vezető bírálói megbízatást nem kaphat.
e) Szakbíráló:
-          Országos, területi és klubkiállításokon javasolt szakbíráló alkalmazása, ha az adott fajtából min. 50 egyed kerül bemutatásra.
IV. Szakmai rendelkezések
1. Adható minősítések
a)            Kitűnő minősítés – a fajta olyan példánya, amely a kiválók közül kiemelésre érdemes, a tenyésztés jelenlegi állapotát magas szinten képviseli, 97 pont=legmagasabb minőség. A bírálólapra az előnyök rovatba csak „A TENYÉSZTÉS JELENLEGI HELYZETÉNEK MEGFELELőEN A FAJTA KÍTűNő PÉLDÁNYA” felirat írható.
b)            Kiváló minősítés – A fajta kiváló egyede, amellyel szemben csak egy küllemi kívánalom támasztható. 96 pont
c)            Igen jó minősítés. A fajta tenyésztésre ajánlott, hiba nélküli egyede. A kívánalmak rovatban legfeljebb két tétel lehet.
95-94-93 pont.
d)           Jó minősítés – a fajta még tenyésztésre javasolt képviselője, amely három kívánalommal, vagy egy hibával kell rendelkezzen ehhez a minősítéshez. 92 -91 pont
e)            Megfelelő minősítés – min.2 hibával. Az egyed éppen csak megfelel a fajtája iránt támasztott követelményeknek. Már nem ajánlott, de szükség esetén tovább tenyészthető. 90 pont
f)             Nem megfelelő – a bírálatból valamilyen okból kizárt állatok. Az indokot a bíráló köteles a bírálólapon feltüntetni.
Minden függvényen a gyűrűszámnak, illetve az egyedi jelölésnek szerepelni kell.
A 96-97 pontot elért, illetve a kizárt egyedek függvényét a vezető bírálónak minden esetben láttamoznia kell.
Az értékelés és a pontszámok kék színnel, a díjak piros színnel írandók.
2. Győztes címek kiadása
a)      Fajtagyőztes:
-          A cím nemzetközi, országos, valamint olyan klubkiállításokon ítélhető oda, amelyeket az országos kiállításon belül rendeznek meg. A cím kiadása nincs sem a kiválók (kitűnők) darabszámához, sem az adott fajtából kiállított egyedek számához kötve. A fajtagyőztes egyednek azonban minimum a kiváló minősítést el kell érnie.
-          Területi, egyéb klubkiállításokon és egyesületi kiállításokon a fajtagyőztes cím helyett kiállításgyőztes címet lehet kiadni, amely a fajtagyőztes címhez hasonlóan nincs kötve sem a kiválók (kitűnők) darabszámához, sem a kiállított egyedek számához.
b)      Színgyőztes:
-          A cím nemzetközi, országos, területi, klubkiállításon és egyesületi kiállításokon a fajtagyőztes (vagy kiállításgyőztes) egyed színétől eltérő színű állatok esetében a rendezőség és a vezetőbíráló egyetértésével adható ki.
c)      Tiszteletdíj:
-          Ha valamely fajtából olyan példányt mutatnak be, amely a fajtagyőztes (kiállításgyőztes) vagy a színgyőztes címet nem kaphatja meg, de a többi kiállított galamb közül minőségben kiemelkedik, tiszteletdíjjal jutalmazható.
3. A bírálat rendszere és módszere
a)      Országos, területi, egyesületi és klubkiállításokon a szöveges értékelő rendszert kell alkalmazni. Mentesítést ez alól csak a szövetség elnöksége adhat a rendező szervezetnek a kiállítás időpontját megelőző min.3 hónappal korábban írásban beadott kérelmére.
b)      A minősítésnél használatos értékelési kifejezések: előnyök, kívánalmak (korábbi megnevezés szerint enyhe hibák), hibák (korábbi megnevezés szerint súlyos hibák).
c)      A bíráló köteles értékeléskor az előnyöket, a kívánalmakat és a hibákat szövegesen indokolni.
d)     Kizáró okok:
Galambok esetében:
1)      A kiállító hibáiból:
-          szövetségi gyűrű hiánya
-          lehúzható gyűrű (a „túl nagy gyűrű” tolerálható, amennyiben nem lehúzható)
-          bővített, átszínezett, vágott vagy összeforrasztott, ragasztott gyűrű
-          a megengedettnél (6 év) idősebb gyűrűvel jelölt állatok
-          megjelölt állatok
-          gyengén ápolt vagy ápolatlan galambok
-          beteg vagy élősködőkkel erősen fertőzött állatok
-          erősen károsodott galambok
-          állatok feltűnően körülnyírott tollakkal vagy rajzmezőkkel (pl. fésű, fej-vagy előkerajz)
Kivételt csak a tyúktarkák mérsékelt „ollózása” képez
-          mindennemű mechanikai, kémiai vagy gyógyszeres beavatkozás a tollal fedett illetve tollatlan testrészeken. Festék, olló vagy ragasztóhasználat. Hajlítás, törés, varrás vagy tollbeültetés mely a szépség tökéletesítését hivatott szolgálni.
Kivételt csak a lábak és vagy a szemgyűrűk alkoholos esetleg zsíros, olajos tisztítása jelent, addig, amíg az a tollazatot nem érinti.
-          minden egyéb próbálkozás a bírók megtévesztésére, véleményük befolyásolására.
 
2)      Az állattal veleszületett rendellenességek miatt:
-          felismerhetetlen fajtajegyek
-          nyilvánvaló keresztezések
-          fejletlen egyedek
-          előírt méretű, mégis levehető lábgyűrű
-          a csontozat feltűnő elváltozásai
·         erősen görbe vagy dőlt mellcsont S illetve U alak
·         Kivételt a jelentéktelen bár felfedezhető U alakú mellcsont jelent, mely azonban jelentős bírálati hátrányt kell, eredményezzen (kategória visszaesés)
·         megszakadt, illetve megtört vonalú mellcsont
·         deformált ujjak, hiányzó karmok, úszóhártya
·         Kivételt e három fogyatékosság esetében csak az erősen lábtollas fajták képeznek.
·         torzult csőr
-          a tollazat feltűnő elváltozásai
·         hasadt toll, kivéve a zsírmirigy nélküli fajtákat
·         terpesztett szárny
·         erősen kifordult szárny
Kivétel a szárny kifordultságának megítélése abban az esetben, amikor a zárt szárny karevezői nem fekszenek szorosan egymáson, hanem felül a testhez feszesen zárnak ám a hátat nyitva hagyják. Az igen hosszú tollazatú galambok esetében nem mindig érhető el a zárt szárnytartás, melynek megkövetelése ezért elnézhető.
-          több mint 11 vagy kevesebb, mint 9 elsőrendű evező egy-vagy mindkét oldalon
-          oldalanként min. 2-vel eltérő számú elsőrendű evezőtollak
-          ferde farok
-          nyitott-vagy osztott farok
-          ernyős farok
-          hézagos farok
-          kevesebb, mint 11 vagy több mint 13 kormánytoll**
-          az előírttól eltérő írisz (szem) szín
-          törtszem, vagyis a tört íriszmező
-          felemás szem*
-          pupilla eltérés*
Kivétel a kissé sötét, a pigmentált vagy foltos és ezért a kívánatostól eltérően színezett szem, mely fajtánként lehet kívánalom vagy hiba
-          erős álláshiba
-          X vagy O lábak
 
3)      Egyéb kizáró okok:
-          A volierben 8-nál kevesebb vagy több egyed.
4. Az állatok egyedi megkülönböztető jelzése
a)      Galambok esetében
-          A bírálatra bocsátott galamb lábán egyedi, megkülönböztethető jelzésnek, szabályos lábgyűrűnek kell lenni. A szabályos lábgyűrű ismérvei a következők:
o       zárt,
o       a fajtaleírásban megadott méretű,
o       jelezze a tenyésztő hazáját felségjellel,
o       tartalmazzon a tenyésztő személyére utalást (végtelenített sorszám igazolókártyával),
o       jelezze a kelés évét évszámmal, jelezze a galamb sorszámát.
b)      Baromfiak esetében
-          A galambokkal megegyező, de a gyűrűt szárnykrotália is helyettesítheti.
c)      Díszmadarak esetében
-          A galambokkal megegyező, de csak a domesztikálódott fajokra kötelező lábgyűrűt tenni, úgy mint: hullámos papagáj, nimfapapagáj, kissándor papagáj, japáni sirálykapinty, zebrapinty és kanári,
-          a többire ajánlott.
d)     Nyulak esetében
-          a fülkrotália vagy fültetoválás kötelező,
-          a kiállítás rendező bizottságának írásos engedélye és felhatalmazása esetén a bíráló eltekinthet a jelzések megkövetelésétől.
5. Óvási rendszabályok a szövetség rendezvényein
a)      Óvásra jogosult személyek
-          a bírált állat kiállítója, óvási díj megfizetése mellett,
-          a szövetség tagegyesületeinek érvényes igazolvánnyal rendelkező tagjai, óvási díj megfizetése mellett.
b)      Az óvás rendje
-          Az óvás a kiállítás teljes nyitvatartási ideje alatt benyújtható a kiállítás főrendezőjének, de legkésőbb a zárónap délelőtt 10 óráig kell az óvást benyújtani.
-          Az óvás díja (10.000 Ft, azaz tízezer forint), melyet a benyújtó személynek az írásban benyújtott óvással együtt kell megfizetnie.
-          Az óvás elbírálását háromtagú óvási bizottság végzi, amelynek tagjait a kiállítás elérhető vezető bírálója nevez ki.
-          Az óvás akkor tekinthető elfogadottnak, ha az óvási bizottság megállapítja, hogy a bíráló legalább két kategóriatévedéssel bírálta az állatot.
-          Az óvás helyessége esetén az óvási díj az óvást benyújtó személynek visszafizetendő.
-          Az óvás elutasítása esetén az óvási díj a kiállítás rendezőbizottságát illeti meg.
 
 
 
 


 **kivételt képez, ha az adott fajta vagy rajzváltozat esetében ez az eltérés a fajtaleírásban megengedett.